Onsdag d. 07. januar 2015


Udkast til forslag til ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 5. december 2014 med en høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven.

Forslaget til ændring af sundhedsloven indfører et automatisk kronikertilskud til borgere med et stort medicinforbrug. Det er i sig selv positivt, men har næppe nogen direkte betydning for IGL’s medlemmer. Forslaget medfører en årlig besparelse i Sundhedsstyrelsen på ½ årsværk til sagsbehandling af ansøgninger om tilskud. Som bekendt er der et betydeligt behov for styrke det igangværende arbejde i styrelsen med at nedbringe ekspeditionstiderne på ansøgninger om godkendelse mv. og IGL skal derfor foreslå at besparelsen på ½ årsværk anvendes hertil.

Forslaget til ændring af lægemiddelloven ændrer og præciserer bl.a. reglerne om lægemidlers sikkerhed, herunder via en gennemførelse af ny EU-lovgivning om lægemiddelovervågning. En øget andel af lægemiddelvirksomhedernes rapporter med periodiske sikkerhedsdata vurderes fremover via Lægemiddelagenturet, hvor tilladelse til visse sikkerhedsundersøgelser også skal indhentes. IGL støtter op om en korrekt implementering af EU’s lovgivning og støtter generelt alle fornuftige initiativer, der medvirker til en sikker distribution og overvågning af lægemidler.

Det fremgår dog også, at lægemiddelvirksomhedernes gebyrer til Sundhedsstyrelsen fremover også skal dække styrelsens virksomhed i henhold til EU-forordninger. Lægemiddelvirksomhederne finansierer som bekendt i forvejen udgifterne til den nationale overvågning, og skal selvsagt ikke betale to gange for ”den samme” ydelse. IGL lægger derfor afgørende vægt på, at den ændrede arbejdsdeling ikke i sig selv medfører merudgifter for virksomhederne og vil derfor nøje følge op på bemærkningerne i lovforslaget om, at der ikke vil ske ændringer i styrelsens samlede gebyropkrævning fra lægemiddelvirksomhederne. IGL lægger også til grund, at de EU-relaterede gebyrer vil indgå fuldt og helt i det igangværende arbejde med en ny gebyrstruktur, der som vi tidligere har fremhævet bør være så kostægte (dvs. afspejle de reelle udgifter) som muligt. IGL har ikke derudover nogle bemærkninger til forslag til ændringer af sundhedsloven.  

IGL har ingen bemærkninger til ændringerne af vævsloven, der gennemfører EU’s vævsdirektiv i dansk ret.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL