Fredag d. 22. august 2014


Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven

Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 11. juli 2014 med en høring over udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (modernisering).

Som bekendt er omkring 2/3 af de lægemidler, der hver eneste dag udleveres på de danske apoteker, generiske. Det anslås normalt, at samfundet og borgerne derved sparer op imod 6 mia. kr. årligt på forbruget af lægemidler i primærsektoren. IGL og dens medlemsvirksomheder har derfor en særdeles stor interesse i den fremtidige regulering af apotekernes forhold, ligesom samfundet og borgerne har en tilsvarende stor interesse i, at vilkårene for en effektiv anvendelse af generiske lægemidler ikke påvirkes negativt heraf.

Det er på den baggrund positivt, at der med lovforslaget lægges op til, at apotekerne forbliver som en del af sundhedsvæsenet, at der fortsat skal ske en indgående regulering af sektoren, at der skabes (et tiltrængt) grundlag for øget adgang til medicin for borgerne gennem bedre rammer for etablering af flere apoteksenheder, samt at apotekerne får mulighed for en øget intern konkurrence.

Det er således vigtigt, at apotekerne også fremover er uafhængige og uvildige i deres udlevering af lægemidler, at det faguddannede personale kan levere en sundhedsfaglig rådgivning af høj kvalitet om brug af lægemidler, herunder om fordelene ved generisk substitution, at apotekerne drives så effektivt som muligt for at begrænse samfundets udgifter til distribution af lægemidler, samt at pligten til at lagerføre og udlevere alle godkendte lægemidler – herunder de generiske – opretholdes, også for mindre enheder.

Det forekommer derfor betænkeligt, når det i lovforslaget forudses, at en øget tilgængelighed gennem etablering af fx flere apoteksenheder kan tilvejebringes indenfor strammere økonomiske rammer end i dag, hvilket vel snarere peger i retning af færre enheder end flere. IGL er selvsagt ikke særligt optaget af den enkelte apotekers avance og andre økonomiske forhold, men det bør sikres, at en øget tilgængelighed ikke på længere sigt kommer til at ske gennem en glidende integration af apotekerne i den almindelige detailhandel eller ved at f.eks. grossister får mulighed for helt eller delvist at finansiere oprettelse af apoteker og/eller filialer. Det kan få betydelige konsekvenser for uafhængighed, rådgivning og udlevering, herunder også substitution til generiske lægemidler.

Efter IGL’s opfattelse skal apotekerne således forblive en integreret del af sundhedssektoren og faglighed og driftsansvar skal også fremover være to sider af samme sag. Der kan også her peges på erfaringerne fra såvel Norge som Sverige, der på ingen måde har bidraget til hverken en mere effektiv distribution af lægemidler eller til en nedbringelse af samfundets omkostninger herved.