Torsdag d. 04. juni 2020


Angående høring om Kommissionens forslag til sundhedsprogram ”EU4Health”

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 28. maj 2020 med en høring over Kommissionens forslag til et nyt selvstændigt sundhedsprogram for perioden 2021-2027.

Den valgte retsakt er en forordning og dermed umiddelbart anvendelig i medlemslandene. I lyset af Covid-19-pandemien er der tale om en massiv investering i projekter, der har til formål at forbedre sundhedstilstanden i EU og herunder bl.a. (1) styrke beredskabet i forhold til fremtidige pandemier, (2) modvirke ulighed i sundhed, ikke mindst ved at forbedre tilgangen til medicin til overkommelige priser samt (3) reducere økonomiske byrder ved ikke-smitsomme sygdomme. Den samlede økonomiramme for handlingsprogrammet er på ikke mindre end 10 milliarder Euro for de kommende syv år.

¤¤¤¤¤

Det siger sig selv, at IGL har en særlig interesse i den del af programmet, der vedrører lægemidler. I Danmark er ca. 2/3 af de lægemidler, der udleveres på apoteket, generiske. Og over halvdelen af lægemidlerne på hospitalerne er biosimilære eller generiske. De samlede besparelser i Danmark herved nærmer sig fmt. 10 milliarder kr. om året. Ifølge Medicines for Europe (vores europæiske brancheorganisation) spares i EU mere end 100 milliarder Euro om året ved at anvende generika og der kan potentielt spares over 30 milliarder Euro årligt ved at anvende biosimilære lægemidler. Allerede nu sikrer denne dele af lægemiddelindustrien borgerne en adgang til en sikker og effektiv medicin til en pris, der er til at betale. Det gælder i Danmark, og det gælder i resten af EU.

Nogle af nøgleordene om lægemidler i det foreslåede sundhedsprogram er forsyningssikkerhed, medicinmangel, økonomisk tilgængelighed, effektivitet, information og miljøhensyn. På alle disse områder tilbyder den generiske og biosimilære industri en central del af svaret på udfordringerne. I Danmark har der gennem en årrække været ganske få udfordringer med forsyningssikkerhed, når det gælder generiske lægemidler. Det er egentlig paradoksalt, når priserne samtidig har ligget helt i bund sammenlignet med resten af EU. Men det er også en velkendt problemstilling, hvor ministeriet i et notat til Folketinget af 30. oktober 2019 om forsyningssvigt bl.a. skriver at ”… et trade off mellem de eksisterende lempelige krav til virksomhedernes leveringsevne og billigere lægemidler skal balanceres i forhold til strammere krav til leveringsevne og dyrere lægemidler”.

Den lidt enkle forklaring på at den danske humlebi kan flyve er efter IGL’s opfattelse, at det meget lille danske marked med de meget lave priser har kunnet tilgodeses af vores globale virksomheder pga. 3 x F: Fleksibilitet i markedet (ikke mindst på apoteksområdet), Forudsigelige regler (med fravær af mange og pludselige ændringer i vilkårene) samt ikke mindst den Fri prisdannelse.

På den baggrund kunne det overvejes at foreslå, at et projekt om rammevilkårenes betydning for forsyningssikkerheden indgik i sundhedsprogrammet. Det skal i givet fald selvsagt ske uden på nogen måde at gå på kompromis med hensynet til lægemidlernes kvalitet og effektivitet eller til patientsikkerheden. Hvis et sådant projekt af principielle årsager ikke kan indgå selvstændigt, er det under alle omstændigheder værd at overveje, hvilke byrdelettelser på europæisk plan på fx det regulatoriske område, der kunne bidrage til både en mere stabil forsyning og til lavere priser. Og dermed til øget tilgængelighed af lægemidler og til bekæmpelse af ulighed i sundhed. Der kunne også heri indgå en vurdering af netop den rolle fri prisdannelse kunne spille for at modvirke problemer med forsyningen af (kritiske) lægemidler.

¤¤¤¤¤

Der har som bekendt været tale om en endog særdeles kort høringsfrist. Som supplement til de ovennævnte generelle bemærkninger skal IGL derfor her og nu alene pege på følgende forslag til at styrke målsætninger og prioriteringer i det næste handlingsprogram for sundhedsområdet:

• Styrke beredskabet overfor grænseoverskridende sundhedstrusler
• Etablere og håndtere et EU-lager af kritiske lægemidler, hvori også generika vil indgå centralt for at opbygge den nødvendige kapacitet for at undgå medicinmangel
• Bekæmpe ulighed i sundhed, hvor generiske og biosimilære lægemidler spiller en vigtig rolle ved at gøre den helt nødvendige medicin alment tilgængelig til en overkommelig pris for både patienter og samfund
• Styrke vurderingen og håndteringen af miljøproblemer, dels i selve produktionen af lægemidler (herunder også investeringer i grønnere produktion), dels den efterfølgende anvendelse og bortskaffelse heraf, hvilket også vil begrænse medicinspild
• Understøtte en digital transformation på sundhedsområdet, som fx også kan skabe øget indsigt for myndighederne i lageropbygningen i hele forsyningskæden for bl.a. at undgå ”falsk” medicinmangel

Med høringen lægges op til muligheden for at eftersende uddybende bemærkninger. IGL vil gerne kvittere herfor og forventer snarest at kunne bidrage med en række overvejelser og forslag fra Medicines for Europe.


Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL