Torsdag d. 25. juni 2020


Angående høring over Kommissionens ”Roadmap” om en kommende lægemiddelstrategi.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget e-mail af 19. juni 2020 med en høring over Kommissionens ”Roadmap” om en kommende lægemiddelstrategi.

Der er tale om den første fase i en proces, der skal føre til en kommende samlet strategi for hele lægemiddelområdet. Der peges heri på fire hovedområder: (1) lige adgang, (2) bæredygtig sundhed, (3) innovation og (4) EU-lederskab, herunder m.h.t. produktionen. Det næste skridt vil blive en offentlig høring i løbet af sommeren, og inden udgangen af 2020 offentliggøres en mere detaljeret strategi, som skal gennemføres ved en række lovgivningsmæssige, regulatoriske og politiske tiltag.

Der lægges således alt i alt op til en både ambitiøs og langvarig proces. Finansielt kan den understøttes af Kommissionens nyligt fremsatte forslag til et sundhedsprogram ”EU4Health” for perioden 2021-2027 med en samlet økonomisk ramme på 10 milliarder Euro. Der henvises for den gode ordens skyld supplerende til IGL’s høringssvar af 4. juni herom.

Store dele af strategien er nok navnlig relevante for den innovative del af industrien, men det er samtidig en gennemgående ambition at sikre ”access, availability, affordability”. Kommissionen selv (jf. side 3) peger på bidraget fra generiske og biosimilære lægemidler. Det må derfor være et helt centralt hensyn i den fremtidige lægemiddelstrategi, at den nødvendige og hensigtsmæssige fremme af vilkårene for at udvikle og producere patentbeskyttede lægemidler i EU ikke sker på bekostning af det bidrag, der allerede i dag kommer fra produktionen og tilgængeligheden af de generiske og biosimilære lægemidler.

Det gælder ikke mindst hensynet til patientsikkerheden, lige adgang til medicin og bekæmpelse af ulighed i sundhed. Alt sammen væsentlig danske prioriteter, hvor besparelserne i Danmark ved at bruge generika og biosimilars er ca. 10 milliarder kr. om året. Økonomien heri er uden tvivl med at til bl.a. at sikre en hurtig anvendelse af nye og innovative lægemidler, fx på kræftområdet. Den balance er også vigtig på europæisk plan, og bør derfor afspejles i den kommende strategi. Det gælder emner som patentbeskyttelse, regulatoriske forhold, tenderregler, leveringsforpligtelser, prissætning etc. Endelig bidrager incitamenter, der understøtter produktionen af såvel API’er som lægemidler i Europa til højere forsyningssikkerhed, hvilket i lyset af Covid-19 er helt centralt.

Afslutningsvis støtter IGL ambitionerne om en mere bæredygtig produktion af medicin, og vi arbejder p.t. gennem Medicines for Europe for at sikre højere miljøstandarder. Dette hensyn bør også indgå med stor vægt i Kommissionens forslag til en fremtidig strategi for lægemidler.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL