Mandag d. 06. maj 2019


Angående høring over udkast til vejledning om apotekets pligt til substitution mv.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 15. april 2019 modtaget høring over udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler samt udkast til ny vejledning om apotekets pligt til substitution og pligt til at informere om billigere kombinationer af flere ens mindre pakninger. Nedenstående bemærkninger vedrører alene udkastet til vejledning om substitution, idet IGL ikke har bemærkninger til de øvrige udkast.

 IGL støtter generelt helt op om reglerne om generisk substitution. Der er ingen grund til at samfundet og patienterne skal betale mere for lægemidlerne end nødvendigt. Den skarpe konkurrence blandt leverandørerne og den fri prisdannelse har sammen med lovkravet om substitution til billigste pakning på apotekerne været med til at sikre besparelser på flere milliarder kr. om året. Det understreger selvsagt behovet for klare og umisforståelige regler om apotekernes substitution, der nøje overholdes af apotekerne og håndhæves af myndighederne.

IGL støtter en række præciseringer i bekendtgørelsen, men det bør dog præciseres hvornår apotekerne i praksis kan fravige hovedreglen om udlevering af billigste pakning i gruppen af substituerbare lægemidler. Ændringen i § 63, stk. 4 i bekendtgørelsen giver således apoteket mulighed for at vælge mellem flere pakninger med B-pris. IGL lægger til grund, at det ikke hermed har været hensigten at foretage en egentlig lempelse af reglerne om substitution. Der er derfor behov for mere præcist i vejledningen at beskrive de hensyn, der efter myndighedernes opfattelse lovligt kan begrunde at apoteket undtagelsesvist ikke udleverer den billigste pakning.

Med venlig hilsen

Inge-Merete Larsen, formand for IGL