OM FORENINGEN

Medlemsvirksomhederne i IGL forsyner det danske samfund med sikker, effektiv og prisbillig medicin.

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, IGL, blev stiftet som brancheforening i 2002. I dag tæller foreningen 16 medlemsvirksomheder, som beskæftiger sig med produktion, salg og markedsføring af generiske og biosimilære lægemidler til det danske marked.

Indtil 2002 var stort set alle medicinalvirksomheder i Danmark medlem af Lægemiddelindustriforeningen, Lif. Imidlertid havde virksomhederne forskellige interesser på en række områder. Først og fremmest gjaldt det spørgsmål om patenter og andre regler og vilkår med direkte indflydelse på, hvilken medicin der sælges i Danmark. Derfor brød generikaproducenterne ud af Lif og dannede IGL.

IGL arbejder for at begrænse forbrugernes og samfundets omkostninger til lægemidler ved at fremme salget af generiske og biosimilære lægemidler i Danmark.

Formål

IGL arbejder for, at love, regler og praksis i det danske sundhedssystem til stadighed tilgodeser mulighederne for at kunne tilbyde danskerne sikre, effektive og prisbillige generiske og biosimilære lægemidler. IGL vil bidrage til den offentlige debat om medicin og medicinudgifter, ligesom foreningen ser det som sin opgave at påvirke politikere, myndigheder og aktører i det danske sundhedssystem til at tænke i “mest mulig sundhed for pengene”, når det handler om medicin.

Holdninger

IGL mener, at medicinalvirksomheder, der investerer i forskning og udvikling af nye lægemidler, har krav på beskyttelse mod unfair konkurrence. Retten til patentbeskyttelse er en absolut forudsætning for, at industrien kan frembringe ny og bedre medicin til behandling af sygdomme.

Samtidig finder IGL det vigtigt, at disse rettigheder ikke bliver så omfattende, at de reelt blokerer for konkurrence på medicin. Alle danskere bør have adgang til sikker, effektiv og prisbillig medicin i samme øjeblik, patenterne på originalmedicinen udløber. Det er til fordel for patienter og det danske samfund, som i dag belastes af stigende omkostninger til medicin.

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

IGL er medstifter og medlem af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI. ENLI blev stiftet af IGL, LiF og Parallelimportørerne i fællesskab for at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter samt for at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Grundlaget for ENLI’s arbejde er den gældende lovgivning samt en lang række brancheetiske regler for bl.a. lobbyisme og samarbejde med patientforeninger. Sager forelagt ENLI behandles først i et granskningspanel og kan derefter ankes til et ankenævn. ENLI afløste Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL) i 2011 i en skærpelse af lægemiddelindustriens i forvejen omfattende etiske selvjustits. Se mere på www.enli.dk.

Forfalskede lægemidler

IGL er medstifter og medlem af Dansk Medicin Verifikation Organisation, DMVO. Organisationen er stiftet i 2016 af IGL, Lif, Parallelimportørerne, Apotekerforeningen og grossisterne i fællesskab og har til formål at etablere, administrere og drive det danske datalagringssystem, der skal være med til at forhindre at der kommer forfalskede lægemidler på markedet, jf. EU-lovgivningens krav herom.

Baggrunden for DMVO er et EU-direktiv fra 2011 om forfalskede lægemidler hvorefter alle pakker med receptpligtig medicin fra den 9. februar 2019 skal være forsynet med en unik 2D-stregkode. Oplysningerne herom samles i en stor europæisk database, der drives af den europæiske verifikationsorganisation, EMVO. Det er producenten af lægemidlet (eller parallelimportøren), der har ansvaret for såvel at påføre stregkoden som at sikre at den indgår i den europæiske database. Når den enkelte pakke udleveres til patienterne på de danske apoteker og sygehuse, bliver den automatisk trukket ud af systemet igen. Se mere på www.dmvo.dk.

Ulighed i sundhed

IGL er partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Alliancen er etableret i 2020 og består af 72 partnere med repræsentanter fra det offentlige, det private arbejdsmarked, civilsamfundet og en række forskningsenheder. Alliancen mod social ulighed i sundhed har en fælles vision om sammen at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset social baggrund og position.

Mere end 2/3 af den medicin (i DDD), der udleveres på apotekerne og over halvdelen af den medicin (i DDD), der anvendes på hospitalerne er generika eller biosimilars. Det medfører dels nogle betydelige besparelser for patienter og samfund (måske op mod 10 mia. kr. om året), men også en øget adgang til behandling. IGL’s medlemsvirksomheder er på den måde med til direkte at modvirke ulighed i sundhed ved at sikre, at der på det danske marked løbende er et bredt udvalg af medicin – men til en pris, der er til at betale.

I Alliancen arbejder vi konkret for, ”at ingen borgere i et velfærdssamfund som det danske skal gå fra apoteket uden den nødvendige medicin, fordi de ikke har råd til at betale. Rimelige priser på lægemidler, kombineret med en social reform af medicintilskudssystemet, vil være et vigtigt led i at bekæmpe social ulighed i sundhed. Alle borgere skal have lige adgang til en effektiv behandling. Det vil vi gerne være med til at sikre.” Se mere på https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/

Medicines for Europe

IGL repræsenterer de danske generiske og biosimilære lægemiddelproducenter i den fælleseuropæiske interesseorganisation, Medicines for Europe (tidligere EGA).

Medicine for Europe’s medlemsvirksomheder repræsenterer tilsammen over 160.000 europæiske arbejdspladser, og virksomhedernes omkostningseffektive lægemidler sparer årligt EU’s patienter og sundhedsvæsner for mere end 300 mia. kroner. Se mere på www.medicinesforeurope.com.