Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustrien skal altid ske på en etisk forsvarlig måde

Det er nødvendigt med ny viden

Ny viden om lægemidler og lægemiddelbehandling er en nødvendig forudsætning for bl.a. sundhedspersoners udførelse af deres daglige virke. For eksempel skal en patient, der går til lægen og får ordineret et lægemiddel, trygt kunne stole på, at lægen er så velinformeret og har så opdateret viden om lægemidler, at lægen kan ordinere præcis det lægemiddel, der passer den pågældende patient bedst.

Derudover besidder sundhedspersoner og lægemiddelindustrien hver især værdifuld viden om lægemidler og deres anvendelse. Videndeling er derfor altafgørende for udvikling af ny medicin og kommer alle interessenter til gavn. Men samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og sundhedssektorens interessenter skal foregå på en etisk forsvarlig måde med fagligheden og patientsikkerheden som omdrejningspunkt.

 

Vi deltager aktivt i dette arbejde

Med det udgangspunkt deltager IGL aktivt i arbejdet med at sikre en høj etik. Dels nationalt – i regi af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Dels på europæisk plan – i regi af den europæiske organisation for generika og biosimilars (Medicines for Europe).

IGL har sammen med en række andre aktører på sundhedsområdet udarbejdet pjecen ”Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed”. Heri er alle relevante informationer om den pligt til at anmelde og ansøge, som sundhedspersoner er omfattet af efter lovgivningen, når de samarbejder med virksomheder der producerer lægemidler og medicinsk udstyr.

 

Vi var med til at etablere ENLI

ENLI blev stiftet i 2011 af IGL, Lif og Parallelimportørerne i fællesskab for at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter samt for at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter. ENLI har bl.a. til opgave at kontrollere og sanktionere, at de lægemiddelvirksomhederne overholder gældende lovgivning, men også en lang række brancheetiske regler for bl.a. samarbejde med patientforeninger, reklamer og donationer.

Alle medlemmer af IGL er ifølge vores vedtægter automatisk tilknyttet ENLI og dermed omfattet af hele regelsættet. De skal således hvert år indberette de donationer og tilskud til hospitaler samt oplyse om evt. samarbejdsaftaler med patientforeninger. Oplysningerne herom bliver offentliggjort på ENLI’s hjemmeside.

ENLI er i løbende dialog med Lægemiddelstyrelsen for at sikre, at praksis afspejler myndighedernes praksis på området. Hvis reglerne overtrædes, kan ENLI idømme virksomhederne bøder samt en række andre sanktioner såsom tilbagekaldelse af materiale, krav om (offentlig) berigtigelse eller lign.

IGL er medlem af ENLI’s styregruppe, der dels drøfter de overordnede principper for arbejdet, dels træffer beslutninger om økonomi og administration.

 

Også etiske regler på europæisk plan

IGL har deltaget særdeles aktivt i arbejdet i Medicines for Europe for at udvikle et europæisk etisk kodeks. “Code of Conduct on Interactions with the Healthcare Community” fra december 2015 er baseret på en række grundlæggende principper om integritet, gensidig respekt, lydhørhed, ansvarlighed, samarbejde og transparens. Det indeholder en række retningslinjer om samarbejde, om gennemførelse samt om åbenhed og offentliggørelse.

Der er henvist til Code of Conduct i ENLI’s regelsæt, herunder at de danske (mere omfattende) regler også implementerer de europæiske.

 

Download dokument