Lægemiddelforsyning, miljøhensyn og prisdannelse. Hvordan varetager vi alle tre hensyn – samtidig?

IGL støtter miljøkrav i udbud af medicin til hospitalerne

Amgros gennemførte i foråret 2021 en markedsdialog med industrien om mulige miljøkrav i kommende udbud af udvalgte lægemidler for at få markedets input til hvordan man sikrer miljøhensyn i forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Krav til bæredygtighed skal være relevante og tidssvarende, og skal kunne honoreres af markedet. De må ikke være konkurrenceforvridende eller en begrænsende faktor for forsyningskritiske lægemidler og endelig skal de kunne evalueres på en retfærdig – og tidshensigtsmæssig måde.

IGL’s medlemmer støtter initiativer, der reducerer klima- og miljøaftryk af produktion, transport og anvendelse af medicin, og vil selvsagt leve op til internationale regler om bl.a. et socialt ansvar i bredeste forstand. Vi støtter derfor også, at der tages konkrete hensyn til bæredygtighed i udbudsbetingelserne som supplement til det nuværende fokus på forsyningssikkerhed og pris.

Det er umiddelbart positivt, at Amgros formulerer nogle kriterier, og ikke nogen meget bastante krav som en forudsætning for at kunne deltage i de berørte udbud, hvilket kan føre til, at nogle leverandører forhindres i at deltage heri. Udviklingen vil nok gå i retning af bindende krav, men i en indledende fase er det mere realistisk at anvende nogle vægtede kriterier. De skal dog så objektive, at virksomhederne får mulighed for at planlægge produktionen og tilpasse sig efter behov.

IGL har sammen med en række andre aktører deltaget i Alliancen Stop Medicinspild, hvor et centralt formål netop var at sikre en bæredygtig produktion af lægemidler. Og gennem en årrække har vi sammen med bl.a. nordiske kolleger arbejdet med og advokeret for bæredygtighed i en international kontekst, jf. nedenfor.

Vi ser derfor også initiativet fra Amgros som en anerkendelse af den indsats, der allerede i dag gennemføres af mange producenter af generiske og biosimilære lægemidler. Og som vi nu får et yderligere incitament til at arbejde mere målrettet med, når miljøhensyn kommer til at indgå som et kriterie ved deltagelse i udbud.

Men vi foretrækker internationale regler
I Norge og Sverige har miljøkrav været en del af udbudsbetingelserne gennem en årrække, og det vil i første omgang være en god idé at se i den retning, inden man kommer for langt i processen med at udvikle og anvende særlige danske krav. Mange af IGL’s medlemmer er aktive på de internationale markeder og de nordiske markeder er i den globale sammenhæng jo ganske beskedne. En analyse af muligheden for at anvende kendte (og fælles) nordiske miljøkrav til lægemidler i udbud vil derfor give særdeles god mening. Det gør det også nemmere for flere virksomheder at deltage i flere udbud, hvilket alt andet lige vil fremme både forsyningssikkerheden og priskonkurrencen.

Hertil kommer, at det vil være nærliggende at arbejde for fælles regler i EU på dette område. Flere europæiske lande har fokus på bæredygtig produktion af lægemidler, og vi har sammen med de øvrige nordiske brancheforeninger gennem flere år arbejdet aktivt for at få et fælles regelsæt i EU. Det kunne fx være i form af en udvidelse af GMP (Good Manufacturing Practice), udvikling af et særligt GEP (Good Environment Practice) eller andet. Det er dog afgørende, at alle miljøregler ikke blot er transparente og verificerbare, men også konkurrenceneutrale.

Som et muligt første skridt har Medicines for Europe (den europæiske organisation for de generiske og biosimilære producenter) været med til at grundlægge AMR Industry Alliance, der både fokuserer på antibiotika og på lægemiddelproduktionens indvirkning på det fysiske miljø. Det er p.t. under afklaring, hvordan IGL’s medlemmer direkte kan omfattes af dette regelsæt. Endelig nævner Kommissionen i sit udspil fra november 2020 ”En ny lægemiddelstrategi for Europa” behovet for en bæredygtig produktion, og hensynet til bæredygtighed bliver et centralt element i forhandlingerne mellem medlemslandene og Europa-Parlamentet.

Vi bakker op om FN’s 17 verdensmål
Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af FN i 2015. De 17 mål og 169 delmål forpligter FN’s medlemslande til at sikre bedre sundhed til alle, herunder universel sundhedsdækning, beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet samt ”adgang til sikker og effektiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en overkommelig pris for alle”. IGL støtter en ambitiøs gennemførelse af FN’s verdensmål. Det gælder ikke mindst ambitionen om at skabe adgang til sikre lægemidler til en pris, der er til at betale. Her er Danmark reelt et foregangsland, både når det gælder adgang til medicin som udgifterne hertil for borgere og samfund.

En række andre mål er relevante ved en analyse af samspillet mellem miljø og medicin, fx mål 6 (om vand), mål 12 (om produktion og forbrug) samt mål 13 (om klima). Flere delmål omhandler fx sikkert drikkevand, højere vandkvalitet, begrænsning af udledninger, bæredygtig produktion og forbrug samt klimaforandringer og andre forhold, der kan påvirkes af den globale produktion af lægemidler.

Udfordringerne med at håndtere samspillet mellem miljø og medicin er således ikke kun danske, nordiske eller europæiske. De er også globale.

Men glem ikke pris vs. forsyningssikkerhed vs. miljø
For Amgros har det været et vigtigt, at bæredygtighedskravene og miljøkriterierne skal være relevante og tidssvarende men også, at de skal kunne honoreres af markedet. IGL er selvsagt helt enig heri. Det giver jo ingen mening at formulere kriterier eller krav, der ikke har nogen plads i virkelighedens verden.

Amgros har som nævnt selv lagt vægt på at udbudskriterierne ikke må være konkurrenceforvridende, ikke må være en begrænsende faktor for forsyningskritiske lægemidler og skal kunne evalueres på en retfærdig og tidshensigtsmæssig måde. IGL deler også helt disse hensyn. Der er derfor behov for at arbejde videre med nogle centrale elementer for at kunne vurdere, hvordan de realistisk set kan indgå i det videre forløb. Det gælder bl.a. auditering eller besigtigelse af produktionssteder, der allerede er underlagt GMP fra myndighederne efter gældende regler herom. Men også fx krav til emballage eller transport.

Vi skal altså finde den rigtige og rimelige balance mellem miljøhensyn, pris og forsyningssikkerhed. De generiske og biosimilære lægemidler er centrale for patienternes adgang til lægemidler til overkommelige priser – uden at gå på kompromis med kvalitet, sikkerhed og effektivitet. Og regionerne sparer vel omkring 4 mia. på hospitalsudgifterne om året ved at bruge generiske og biosimilære lægemidler – samtidig med at forsyningssikkerheden normalt er meget høj. Det skal vi ikke sætte over styr!

Download dokument