IGL ønsker justerede rammerne for udbud af medicin til hospitalerne

Vi støtter de centraliserede indkøb

Amgros er en politisk ledet organisation, der er ejet af Danske Regioner og som skal skabe stordriftsfordele og administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler ét sted. Den primære opgave er at sikre, at de offentlige sygehuse i Danmark altid har de fornødne lægemidler til rådighed – og altid til en god pris. Gennem udbud indkøber Amgros 99 % af alle de lægemidler, der anvendes på offentlige sygehuse i de fem regioner i Danmark.

Efter IGL’s opfattelse har systemet med centraliserede udbud en række overbevisende styrker: En meget høj grad af forsyningssikkerhed, så sygehusapotekerne altid har de nødvendige lægemidler til rådighed for patienterne. En særdeles betydelig besparelse for samfundet – ikke mindst på grund af den høje anvendelse af generiske og biosimilære lægemidler. Og endelig en velkendt og afprøvet proces, der er baseret på en løbende dialog mellem Amgros og lægemiddelvirksomhederne.

 

Vi ønsker fuldt ud at kunne deltage i fremtidige udbud

Men også i udgangspunktet velfungerende og effektive systemer skal man passe godt på, herunder løbende vedligeholde, når der er behov for justeringer. Og det er der i disse år.

IGL’s medlemsvirksomheder ønsker også fremover helt og fuldt at kunne deltage i de løbende udbud af indkøb af generiske og biosimilære lægemidler til hospitalerne. Vi har en fælles interesse med Amgros og regionerne i at opretholde og fremme en sikker og omkostningseffektiv lægemiddelforsyning til patienterne på hospitalerne i hele Danmark. Det er som nævnt vigtigt for forsyningssikkerheden, men også for at sikre, at regionerne ikke betaler mere for lægemidlerne end nødvendigt.

Men systemet er p.t. under pres, og der er i nogen grad bekymring for, om der også på sigt vil være tilstrækkelig deltagelse i alle udbud.

 

Vi har foreslået en række justeringer af rammerne

Vilkårene for at deltage i udbud er fastlagt i såkaldte rammekontrakter, bl.a. for at sikre lige vilkår for de deltagende virksomheder, men også for at kunne håndtere evt. problemer (fx med forsyning) i de løbende udbudsperioder.

Det forudsætter imidlertid en række justeringer af de aktuelle rammer, der danner grundlag for lægemiddelvirksomhedernes deltagelse i de løbende udbud. Ikke mindst administrationen af en række forpligtelser gør det unødigt risikabelt for virksomhederne at deltage i udbud. Det gælder bl.a. forpligtelser til at aftage og levere lægemidler, regler om holdbarhed, levering og lager, om evt. erstatningsforpligtelser samt om opsigelse og forlængelse af kontrakter.

Formålet med de foreslåede justeringer er ikke at øge virksomhedernes fortjeneste ved at deltage i udbud, men netop at søge at reducere deres økonomiske risici herved. Alt andet lige vil en sådan reduktion sikre flere virksomheders deltagelse i udbud – og dermed både lavere priser for samfundet og bedre forsyningssikkerhed for patienterne.

 

Vi er klar til en forsat dialog

IGL har gennem flere år drøftet rammevilkårene med Amgros og som nævnt fremlagt en række helt konkrete forslag til forbedringer, bl.a. for at få et mere afbalanceret forhold mellem pligter og rettigheder.

Vi er fortsat i god og løbende i kontakt herom med Amgros, men også meget opmærksom på de mange (andre) interessenter, der i praksis er involveret i udbudsprocessen. Det gælder navnlig sygehusapotekerne, der i det daglige har ansvaret for at administrere

Vi ser frem til, at en række af udfordringerne forhåbentlig er håndteret i forbindelse med de kommende udbud for 2019.



Download dokument