VEDTÆGTER FOR INDUSTRIFORENINGEN FOR GENERISKE OG BIOSIMILÆRE LÆGEMIDLER (IGL)

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

 § 2 Formål

Foreningens formål er at fremme producenter og leverandører af generiske og biosimilære lægemidlers interesser ved at videreudvikle vores position som den foretrukne leverandør af lægemidler

For at bidrage til dette vil foreningen:

 • Sørge for at patienterne får øget tilgængelighed til sikre og effektive lægemidler
 • Reducere samfundets omkostninger, så der er flere penge til forskning, udvikling og hurtig anvendelse af nye lægemidler
 • Skabe mest mulig sundhed for ressourcerne til gavn for patienter og samfund – ved at kombinere sikkerhed, effektivitet og økonomi
 • Arbejde for et velfungerende generisk og biosimilært marked, så IGL’s medlemmer forsat kan være hovedleverandør af medicin til danskerne
 • Arbejde for en øget forståelse af den værdi og kvalitet, som generiske og biosimilære lægemidler bidrager med til hele samfundet
 • Være en aktiv og troværdig stemme i forhold til de øvrige aktører i sundhedsvæsenet og lægemiddelbranchen

 

 § 3 Medlemmer

For at opnå medlemskab af IGL skal en virksomhed levere færdige generiske formuleringer og/eller biosimilars til markedet.

Hvis en virksomhed, der også beskæftiger sig med andet end levering af færdige generiske formuleringer og/eller biosimilars, eller som indgår i en koncern, hvor moderselskabet har et andet forretningsområde, ønsker at blive optaget som medlem af IGL, så vurderer IGL’s bestyrelse, om virksomheden fuldt og helt kan deltage i IGL’s arbejde for at skabe de bedste markedsvilkår for generika og biosimilars.

 Vurderingen er en helhedsvurdering, men følgende tillægges særlig vægt:

 • Omfanget af den generiske og biosimilære virksomhed i værdi og volumen
 • Organiseringen af den generiske og biosimilære forretning, herunder om den generiske og/eller biosimilære forretning er udskilt i et selvstændigt selskab med en separat ledelse.

Koncernforbundne selskaber har hver det antal stemmer, der foreskrives i § 4, medmindre generalforsamlingen træffer beslutning om at fravige denne bestemmelse.

Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning om medlemskab kan indbringes for generalforsamlingen.

Medlemmerne betaler en årlig medlemsafgift, der fastlægges af bestyrelsen og som bekræftes på den ordinære generalforsamling gennem vedtagelse af foreningens budget for det pågældende år. Medlemsafgiften for hvert kalenderår forfalder til betaling senest 10. april.

I grundlaget for opkrævningen af medlemsafgiften indgår omsætning i AIP på det generiske og biosimilære marked defineret som det marked, der indgår i den generiske kube hos DLI plus omsætningen på biosimilars i Danmark.

Det er et krav for medlemskab af IGL, at medlemmerne offentliggør deres omsætningstal, ligesom det er et krav at medlemsvirksomhederne accepterer, at markedsdata indgår tilgængeligt som en del af de gængse statistikker.

Foreningens medlemmer skal efterkomme afgørelser truffet af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). De skal ligeledes overholde de kodekser, som IGL via medlemskab af internationale organisationer er forpligtet til at implementere over for medlemmerne, herunder Code of Conduct on Interactions with the Healthcare Community, som vedtaget af Medicines for Europe (tidligere EGA). 

Udtrædelse af foreningen kan kun ske gennem skriftlig opsigelse til bestyrelsen inden 1. juli. Udtrædelsen sker med udgangen af samme kalenderår.

Medlemskab bortfalder automatisk, såfremt et medlem ophører med at eksistere som selvstændig juridisk person eller træder i betalingsstandsning eller i likvidation eller såfremt et medlem erklæres konkurs.

 

 § 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det er nødvendigt eller ved skriftlig anmodning fra revisor eller hvis halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal ske mindst 4 uger inden ordinær og 7 dage inden ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen kan kun behandles emner, der fremgår af dagsordenen medmindre ¾ af de fremmødte kræver det. Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 1. Godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter gennem året
 2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til regnskab (resultatopgørelse og balance) i revideret stand
 3. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til foreningens budget for det kommende år, herunder medlemsafgift.
 4. Indsendte forslag, herunder forslag til ændringer i vedtægterne.
 5. Valg af bestyrelsesmedlem (hvert andet år) og revisor.
 6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Hvert medlem er stemmeberettiget, forudsat at forfalden medlemsafgift er betalt.

Medlemmer, der i det forudgående regnskabsår opnåede en omsætning på over 40 mio. kr. tildeles 2 stemmer i foreningen. Medlemmer, der i det forudgående regnskabsår opnåede en omsætning på under 40. mio. kr. tildeles 1 stemme i foreningen.

Omsætning skal i denne henseende fortolkes som de omsætning, der ligger til grund for beregningen af medlemsafgiften foreskrevet i § 3, dvs. omsætning i AIP på det generiske og biosimilære marked, defineret som det marked, der indgår i den generiske kube hos DLI plus omsætningen på biosimilars i Danmark.

Afstemning afgøres ved simpelt flertal medmindre vedtægterne bestemmer andet. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

 

 § 5 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder foreningens regnskab, som revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges for et år af gangen.

 

 § 6 Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse.

Medlemmer, der i det forudgående regnskabsår opnåede en omsætning på over 40 mio. kr. er automatisk medlem af bestyrelsen.

Blandt de medlemmer, der i det forudgående regnskabsår opnåede en omsætning på under 40 mio. kr. vælges et medlem af bestyrelsen for to år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter behov umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den hvert andet år vælger en formand af sin midte.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller formanden ikke længere arbejder for en medlemsvirksomhed udtræder vedkommende af bestyrelsen. Den pågældende medlemsvirksomhed har ret til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem.

Koncernforbundne selskaber kan kun få indvalgt ét medlem til bestyrelsen.

Der afholdes møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 4 møder årligt.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog kan delegere tegningsretten, således at foreningen kan tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Formændene for de til enhver tid nedsatte udvalg kan deltage i bestyrelsesmøderne.

 

 § 7 Sanktioner

Eksklusion fra foreningen sker automatisk, hvis medlemsafgiften ikke er betalt senest en måned efter betalingsfristen, eller hvis eksklusion vedtages af generalforsamlingen.

Forslag til eksklusion af et medlem skal stilles af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne og skal behandles på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Eksklusion finder sted umiddelbart efter generalforsamlingens vedtagelse ved simpelt stemmeflertal. Medlemmet, der stemmes om, har ikke stemmeret.

 

 § 8 Hæftelse

Medlemmerne hæfter alene med det af virksomheden betalte kontingent.

 

 § 9 Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen og kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende samt at mindst ¾ af medlemmerne er repræsenteret. Ved beslutning om opløsning afvikler bestyrelsen alle igangværende sager og indkalder til afsluttende generalforsamling.

På den afsluttende generalforsamling redegør bestyrelsen for afviklingen samt fremlægger reviderede regnskaber.

Foreningens egenkapital fordeles blandt medlemmerne.

Disse vedtægter træder i kraft samtidigt med vedtægternes vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på den skriftlige ekstraordinære generalforsamling den 17. august 2018.