Mandag d. 27. februar 2023


Lavere medicintilskudsgrænser i 2023

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har modtaget skrivelse af 22. februar 2023 med en høring over udkast til lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser i 2023. 

Formålet med lovforslaget er at sænke grænserne for medicintilskud i den resterende del af 2023 ved at give indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til i en begrænset periode at udstede regler for udgiftsgrænsen for fuld tilskudsdækning. Baggrunden er den politiske aftale af 10. februar 2023 om inflationshjælp, hvor der blev afsat 125 mio. kr. til at sikre ekstra tilskud til de personer, der har de højeste medicinudgifter. Det sker i praksis ved at nedsætte den maksimale egenbetaling til medicin fra de nuværende 4.435 kr. til omkring 3.100 kr. i resten af 2023.

IGL er fuldstændig enig i at der er et særligt behov for hjælp til netop lægeordineret medicin, da undersøgelser viser, at mange borgere fravælger deres medicin for at kunne betale for stigende udgifter på andre områder. Med det foreslåede loft over egenbetalingen, vil den maksimale udgift for de mest udsatte falde markant. Det er et godt og nødvendigt initiativ, for i et velfærdssamfund må der selvsagt ikke være borgere, der ikke har råd til deres nødvendige lægeordinerede medicin.

Selv om forslaget om lavere grænser for medicintilskud i sig selv medfører mere lighed i sundhed skal IGL igen pege på behovet for en mere langsigtet løsning på udfordringerne for de borgere, der oplever meget høje udgifter ved begyndelsen på et nyt tilskudsår. Sammen med en række andre organisationer i ”Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed” foreslog IGL i november 2021 den daværende sundhedsminister en (samfundsøkonomisk neutral) ordning, hvor den enkelte borgers egenbetaling er jævnt fordelt over tilskudsåret. 

Med en ny grænse for egenbetaling på omkring 3.100 kr. om året ville en sådan ordning sikre den enkelte en maksimal egenbetaling for tilskudsberettiget medicin på ca. 250 kr. om måneden.

IGL skal endelig gøre opmærksom på, at selv om baggrunden for lovforslaget er den aktuelle inflation, så kan der jo være behov for at forlænge ordningen med lavere tilskudsgrænser efter udløbet af 2023. Det kan i givet fald suppleres af en eller anden form for abonnementsordning, der fordeler den enkelte borgers udgifter til medicin jævnt over året, jf. ovennævnte forslag fra ”Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed”.